گردهمایی فناورانه صنعت خودرو با حضور دکتر سورنا ستاری