گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان»

گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر حمیدیه, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سید حمیدرضا طیبی ,سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سید حمیدرضا طیبی ,دکتر سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سید حمیدرضا طیبی ,سورنا ستاری,حمیدیه, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان حمیدیه,طیبی,سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, گشایش «مرکز تجاری‌سازی و شتابدهی فناوری‌های نوآورانه رویان» ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان