گفتگوی دبیر دومین جشنواره ملی هنری فرهنگی ایران ساخت در برنامه بر روی خط