گفتگوی صریح و صمیمی معاون علمی و فناوری

گفتگوی صریح و صمیمی معاون علمی و فناوری در برنامه تیتر شب (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی