گفتگوی پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، با بخش رادیو اقتصاد در مورد ربات انسان نما

گفتگوی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با بخش گفتگوی تحلیلی-خبری رادیو اقتصاد در مورد ربات انسان نما

صوت ها

کلمات کلیدی