آیین اختتامیه بوت‌کمپ و مسابقات هوشمندسازی دانش‌آموزی با حضور پرویز کرمی برگزار شد.

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان مقام معظم رهبری,.پرویز کرمی,  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان .پرویز کرمی,  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان پرویز کرمی,  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان .پرویز کرمی,  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی