افتتاح پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی