اولین ماهواره در تاریخ ایران

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)                                            
کلمات کلیدی