با حضور ستاری اولین کارخانه نوآوری بخش خصوصی افتتاح شد

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی