با خرید کالای ایرانی پدرانمان را بر سرکار نگه داریم

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)
کلمات کلیدی