با خرید کالای خارجی، تولید کننده داخلی را دلسرد نکنیم!

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی