با شتاب دهنده شکست را به پیروزی تبدیل کنید

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)
کلمات کلیدی