بربنیان دانش - شوق پرواز با پرنده آبی ایرانی

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی