برنامه به علاوۀ چهل با حضور پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی