تعداد شرکت های دانش بنیان و کارآفرینان ۲برابر میشود

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی