تقدیر از برگزیدگان بخش عکس جشنواره ایران ساخت

تقدیر از برگزیدگان بخش عکس جشنواره ایران ساخت ، در اختتامیه پانزدهمین جشن تصویر سال (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی