توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)
کلمات کلیدی