تیزر یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی