حمایت و توسعه شرکت های دانش بنیان

برنامه تیتر امشب شبکه خبر، مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ با حضور آقایان کرمی، صاحبکار و مهبودی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی