دانش آموزان ایرانی، به جای ساختن چین وکره ، ایران را بسازند

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی