دومین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری ایران ساخت(تیزر فراخوان)

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)
کلمات کلیدی