دیگه چه خبرمعرفی و فرهنگ سازی هموار کنند راه اقتصاد دانش بنیان

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)
کلمات کلیدی