رونمایی از صندوق سرمایه گذاری جسورانه دانشگاه تهران

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی