سهم مردم در پیشرفت اقتصاد کشور چیست؟!

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی