طرح کلان ملی (پاراواک)

پروتز عصبی حرکتی پاراواک کمکی به حرکت نسبی بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی