مراسم بیست‌وپنجمین سالگرد شهادت تیمسار منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان امیر سرتیپ حاتمی,دکتر سورنا ستاری,سرتیپ عزیز نصیرزاده, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان امیر سرتیپ حاتمی,مجید ایرانمنش,دکتر سورنا ستاری,سرتیپ عزیز نصیرزاده,سرتیپ عزیز نصیرزاده, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان امیر موسوی فرمانده ارتش, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان امیر موسوی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان امیر حاتمی وزیر دفاع, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان امیر حاتمی وزیر دفاع, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در حال شناسایی..پرویز کرمی,امیر تهامی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,امیر سرتیپ حاتمی,
کلمات کلیدی