نسیم دانش تکنیک های بازاریابی مجری سعید کرمی

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی