نسیم دانش عوامل موفقیت در استارتاپ ها

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی