نسیم دانش 2مین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و خلاق

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی