پنج اصل مورد تاکید سران سه قوه در حمایت از کالاهای ایرانی

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی