داده‌نما: مدت زمان حضور در خارج از کشور محققان و متخصصان بازگشتی

میزان حضور و ماندگاری متخصصان ایرانی در کشورهای خارجی با هدف تحصیل، کسب دانش و بازگشت آنان به کشور، موضوعی است که در این داده‌نما به آن پرداخته شده است.

طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم با هدف انتقال دانش، تجربه وایده‌های فناورانه به کشور و همچنین ایجاد ارتباط موثر دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم با همتایان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» و «بنیاد ملی نخبگان» طراحی شده است.

هدف اصلی این طرح ایجاد سازوکاری جهت بهره‌مندی از دانش و تجارب ارزشمند دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم در قالب برنامه‌هایی همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، اساتید مدعو و معین فعالیت‌های فناورانه و ... با تاکید بر مدل چرخش نخبگان تعریف شده است.

در این داده‌نما میزان توقف محققان و متخصصان بازگشته‌ نشان داده شده است: