نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور بر شکل گیری مناطق ویژه علم و فناوری

اقتصاد دانش محور به طور مستقیم مبتنی بر تحصیل، تولید، توزیع و به کارگیری دانش در تمامی فعالیت های اقتصادی است. در حال حاضر دست یابی به اقتصاد دانش محور از الزامات همه کشورها در دنیاست. در این راستا یکی از راهبردهایی که تجربه موفقی را برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر اقتصاد دانش محور به همراه داشته، تشکیل و گسترش مناطق ویژه یا کریدورهای علم و فناوری است. منطقه ویژه علم و فناوری مجموعه ای متمرکز از دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز تحقیقی و پژوهشی، شرکت های با فناوری برترو... است که در یک فضای جغرافیایی و در یک منطقه اقتصادی با مدیریت متمرکز و ساختار حقوقی خاص تشکیل و به تولید محصولات و خدمات دانش محور می پردازد. در ذیل متن کامل مقاله گذاشته شده است.

فایلPdf  برای مشاهده و دریافت

 

کلمات کلیدی