ویژه‌نامه کاربردی سازی علوم انسانی ماهنامه دانش بنیان منتشر شد

نخستین شماره ویژه نامه کاربردی سازی علوم انسانی ماهنامه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، این نشریه با حمایت ماهنامه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و توسط گروه بردار و به سفارش کارگروه کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی تولید و منتشر می‌شود.


این شماره ازنخستین شماره دوماهنامه «دانش‌بنیان» به شرایط فلسفی و جامعه‌شناختی وامکان تحقق علوم انسانی در ایران پرداخته است.
شماره اول این جامعه به بحث امکان کاربردی سازی علوم انسانی در ایران اختصاص داردکه با دو رویکرد فلسفی و جامعه‌شناختی به این موضوع نگاه کرده‌ایم.


در بخشی از مطالب این نشریه آمده است : وقتی از امکان یا امتناع امر یا پدیده‌ای صحبت می‌کنیم، شرایط فلسفی تحقق یا عدم تحقق آن را مدنظر داریم. به عبارت دیگر در «امکان کاربردی‌سازی علوم انسانی» بحث اصلی متمرکز بر این مهم است که تحقق یا فقدان شرایط تحقق علوم انسانی در جامعه ایران چیست.


سوالی که باید به آن اندیشید و پاسخ داد از دل تطبیق‌ها خود را بهتر نشان می‌دهد: چگونه می‌شود که در جامعه تکنیک‌زده‌ای مثل امریکا و با تمام بودجه‌های کلانی که صرف علوم سختی چون کامپیوتر یا امور نظامی می‌شود؛ علوم انسانی جایگاه خود را در ثبات و اثبات اهمیت خود می‌یابد. و در جامعه‌ای چون ایران با همه آن حساسیت‌های نظامی و همان نیاز مبرم به علوم سخت، علوم انسانی سخیف، کوچک و تحقق‌نیافته نگریسته می‌شود؟

این شماره از «دانش‌بنیان» با پرسش‌هایی بنیادین به شرایط فلسفی و جامعه‌شناختی تحقق علوم انسانی پرداخته است و طیفی از دیدگاه‌های گوناگون از حیث امکان یا امتناع علوم انسانی را با کمک و از زبان صاحب‌نظران این حوزه مرور کرده است .


درنخستین شماره از این نشریه رضا داوری اردکانی به موضوع تکنیک و علوم انسانی ، سیدمحمدامین قانعی‌راد به موضوع ناهمزمانی دانش در ایران، ابراهیم توفیق به موضوع چالش گذر از گفتمان گذار، نعمت‌اله فاضلی به موضوع مرور کارکردهای (در مقابل کاربردهای) علوم انسانی در ایران و بیژین عبدالکریمی به موضوع تامل در متافیزیک علوم انسانی پرداخته اند .
شایسته یادآوری است ماهنامه دانش بنیان به مدیر مسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در هر ماه منتشر می شود.
پایان پیام /26