«با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکست می‌دهیم»

عنوان فراخوانی است که قصد دارد با هم افزایی فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری گامی قدرتمند و هم افزا در کمک به مردم و جامعه برای مبارزه با ویروس جدید کرونا با استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ ها برداردو از این ظرفیت علمی و فناورانه و نوآورانه موجود در کشور برای شکست دادن این بیماری بهره برد.

متن فراخوان

کرونا_را_شکست_میدهیم

دانش_بنیان_علیه_کرونا

استارتاپها_علیه_کرونا