1 مورد یافت شد

حمایت از نوآوری‌های صنعت سینما شتاب می‌گیرد

http://farhang.isti.ir/اخبار/حمایت-از-نوآوری‌های-صنعت-سینما-شتاب-می‌گیرد

اقتصادی سینمای خلاق، از انتشار آمارهای اقتصادی سینما حمایت کرد. سینما از جمله صنایع خلاقی است که در برخی کشورهای توسعه یافته از گردش مالی قابل توجهی برخوردار است. هر چند در بسیاری از کشورهای منطقه مانند کشورهای عربی، سینما به معنای واقعی...