2 مورد یافت شد

سفر استانی معاون علمی رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان

http://farhang.isti.ir/اخبار/سفر-استانی-معاون-علمی-رییس-جمهور-به-استان-سیستان-و-بلوچستان

...

سفر استانی معاون علمی رییس جمهور به استان اردبیل

http://farhang.isti.ir/فیلم/سفر-استانی-معاون-علمی-رییس-جمهور-به-استان-اردبیل-

...