9 مورد یافت شد

سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به استان قزوین

http://farhang.isti.ir/اخبار/-سفر-معاون-علمی-و-فناوری-رئیس-جمهوری-به-استان-قزوین

...

سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان گیلان

http://farhang.isti.ir/اخبار/سفر-معاون-علمی-و-فناوری-رییس-جمهوری-به-استان-گیلان

...

سفر معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به استان سیستان و بلوچستان

http://farhang.isti.ir/اخبار/-سفر-معاون-علمی-و-فناوری-رییس‌جمهوری-به-استان-سیستان-و-بلوچستان

...

سفر معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به استان بوشهر

http://farhang.isti.ir/اخبار/سفر-معاون-علمی-و-فناوری-رییس‌جمهوری-به-استان-بوشهر

...

سفر معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به استان خراسان رضوی

http://farhang.isti.ir/اخبار/سفر-معاون-علمی-و-فناوری-رییس‌جمهوری-به-استان-خراسان-رضوی

...

سفر معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به چهار محال و بختیاری

http://farhang.isti.ir/اخبار/سفر-معاون-علمی-و-فناوری-رییس‌جمهوری-به-چهار-محال-و-بختیاری

...

سفر معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به استان کرمان و شهرستان رفسنجان

http://farhang.isti.ir/اخبار/سفر-معاون-علمی-و-فناوری-رییس‌جمهوری-به-استان-کرمان-و-شهرستان-رفسنجان

...

سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان مازندران

http://farhang.isti.ir/اخبار/سفر-معاون-علمی-و-فناوری-رییس-جمهوری-به-استان-مازندران-

...

سفر معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به استان هرمزگان

http://farhang.isti.ir/اخبار/سفر-معاون-علمی-و-فناوری-رییس‌جمهوری-به-استان-هرمزگان

...