2 مورد یافت شد

حمایت از نوآوری‌های صنعت سینما شتاب می‌گیرد

http://farhang.isti.ir/اخبار/حمایت-از-نوآوری‌های-صنعت-سینما-شتاب-می‌گیرد

حمایت از نوآوری‌های صنعت سینما شتاب می‌گیرد ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم خلاق برای حمایت از مهیا‌سازی بسترهای اقتصادی سینمای خلاق، از انتشار آمارهای اقتصادی سینما حمایت کرد. سینما از جمله صنایع خلاقی است که در...

دانش بنیان ها به کمک سینما می آیند؟

http://farhang.isti.ir/فرهنگ-سازی/دانش-بنیان-ها-به-کمک-سینما-می-آیند؟

خروج از بن‌بست‌‌های سینما با تشکیل زیست‌بوم دانش بنیان ها به کمک سینما می آیند؟ پیشبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان در کشور نیازمند ابزار و بازیگرانی است که با قرارگرفتن در جای مناسب خود، نقش خود را در تحقق این هدف ایفا می‌کنند. پیشبرد...