1 مورد یافت شد

معرفی کتاب تجربیات جهانی شرکت ها و استارتاپ ها - مدیریت پسماند

http://farhang.isti.ir/اخبار/معرفی-کتاب-تجربیات-جهانی-شرکت-ها-و-استارتاپ-ها-–-مدیریت-پسماند

...