1 مورد یافت شد

آقامحمدی: تاب آوری افراد و مشاغل آسیب دیده از کرونا باید افزایش یابد /نیازمند نظام بیمه ای قوی برای آسیب دیدگان از شرایط کرونایی هستیم

http://farhang.isti.ir/اخبار/آقامحمدی:-تاب-آوری-افراد-و-مشاغل-آسیب-دیده-از-کرونا-باید-افزایش-یابد-⁄نیازمند-نظام-بیمه-ای-قوی-برای-آسیب-دیدگان-از-شرایط-کرونایی-هستیم

نظام بیمه ای قوی برای آسیب دیدگان از شرایط کرونایی هستیم رئیس کارگروه ارزیابی فرصت های کرونا با اشاره به اینکه کرونا باعث تحت تاثیر قرار گرفتن مشاغل خرد در کشور شده است؛ گفت: باید با شناسایی دقیق افراد فعال در این حوزه، بتوانیم ایمن سازی قوی و سازمان...