1 مورد یافت شد

آقامحمدی: تاب آوری افراد و مشاغل آسیب دیده از کرونا باید افزایش یابد /نیازمند نظام بیمه ای قوی برای آسیب دیدگان از شرایط کرونایی هستیم

http://farhang.isti.ir/اخبار/آقامحمدی:-تاب-آوری-افراد-و-مشاغل-آسیب-دیده-از-کرونا-باید-افزایش-یابد-⁄نیازمند-نظام-بیمه-ای-قوی-برای-آسیب-دیدگان-از-شرایط-کرونایی-هستیم

برگزاری شانزدهمین نشست کارگروه ارزیابی فرصت های کرونا آقامحمدی: تاب آوری افراد و مشاغل آسیب دیده از کرونا باید افزایش یابد /نیازمند نظام بیمه ای قوی برای آسیب دیدگان از شرایط کرونایی هستیم رئیس کارگروه ارزیابی فرصت های کرونا با اشاره به اینکه کرونا...