ستاری:  بخش خصوصی مولد نسل جدید پارک‌های علم و فناوری است

17 بهمن 1397

ستاری: بخش خصوصی مولد نسل جدید پارک‌های علم و فناوری است

به گفته معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، در زیست‌بوم تازهر کارآفرینی و نوآوری نسل جدید پارک‌های علم و فناوری به‌صورت خصوصی اداره شده و دولت بدون تصدی‌گری در این فضا، زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کند.