ورود استارتاپ‌های خدمات درمانی؛ انقلابی در سیستم پزشکی هندوستان

31 فروردین 1398 تجربه های جهانی

ورود استارتاپ‌های خدمات درمانی؛ انقلابی در سیستم پزشکی هندوستان

بزرگ‌ترین مشکل در مدل تحویل مراقبت بهداشتی در هند، نسبت پزشک به بیمار، نبود زیرساخت پزشکی مناسب در تمام شهرهای کوچک و روستاها، کمبود تخت‌های بیمارستانی و مهم‌تر از همه هزینه درمان و داروست.