برگزاری استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان در خرداد ماه

30 اردی بهشت 1398 اطلاعیه

برگزاری استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان در خرداد ماه

دبیر استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان گفت: استارتاپ ویکند صنایع خلاق خردادماه سال جاری به مدت سه روز در گلستان برگزار می شود.