صفحه اصلی > فیلم 

استارت آپ رنگین کمانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)