صفحه اصلی > فیلم 

اظهارات جالب سورنا ستاری علیه اقتصاد رانتی ایرانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)