صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش ایده پردازان و خلاقان فرداتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)