صفحه اصلی > فیلم 

با شتاب دهنده شکست را به پیروزی تبدیل کنیدتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)