صفحه اصلی > فیلم 

در سرآمد چهل ویکم می خوانیمتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)