صفحه اصلی > فیلم 

شعر برگزیده جشنواره ملی،فرهنگی و هنری ایران ساختتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)